• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites van 7 Kwadraat B.V.
7 Kwadraat B.V. is zowel juridisch als economisch eigenaar van de websites Horti-Cultura.com en HortiHeating.Shop (hierna te noemen: “de websites”). Door de websites te bezoeken en/of de op of via de websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De informatie op de websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze websites worden ontleend.
Hoewel 7 Kwadraat B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan 7 Kwadraat B.V. niet instaan voor de geschiktheid, juistheid, nauwkeurigheid/volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit van deze informatie. Voor kennelijke (prijs)fouten en type- of invoerfouten kan 7 Kwadraat B.V. nooit aansprakelijk worden gesteld. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. In het kader van ontwikkelingen worden de websites regelmatig aangevuld, gewijzigd en verbeterd zonder voorafgaande kennisgeving.
7 Kwadraat B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de websites of onderdelen daarvan te kunnen raadplegen.
7 Kwadraat B.V. is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de websites is verkregen.

Intellectueel eigendom en copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij 7 Kwadraat B.V., haar leveranciers of bij derden welke dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.
Het is niet toegestaan informatie op de websites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 7 Kwadraat B.V. of de toestemming van de rechthebbende en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding. U mag informatie op de websites wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer 7 Kwadraat B.V. links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door 7 Kwadraat B.V. worden aanbevolen.
7 Kwadraat B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door 7 Kwadraat B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Toepasselijk recht

Op de websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.